Team

Mr. Santa Kumar Lama

Mr. Santa Kumar Lama

Chairman

Shambhu Prasad Paudyal

Shambhu Prasad Paudyal

Executive Director